Skip to content
Home » Archives for Francis Muzofa

Francis Muzofa

Francis Muzofa (aka@Pope) ndinyanduri anonyanya kunyora nechigezi asi ndiMoyo, Chirandu. Imhuri youmambo saka madzishe echiduma anonyanyotaura chiduma mumatare avo. Ndokusaka Francis achiwanza chiduma kana kuti chibhende muzvinyorwa kana mukutaura kwake. Chiduma mutauro inotapira parurimi asi wakadzika senyanza pazvirevo. Detembo iri rino pururudzira kupera kwedzihwa reKovhidi rakanga radai kutigarisa mumwena senyoka, asi tichingorumwa zvakadaro. Mwari vakatirwira tendai ishe, kunyangezvedu tichiri kunanzva maronda.