Skip to content
Home » Poetry » Issue 2 » Kubva Zvaenda Baba Namai

Kubva Zvaenda Baba Namai

Kubva zvaenda baba namai
Hupenyu hwacho kudya nemhiripiri
Ndinofumomutswa zuva risati rasvinura
Kuti ndizadze madhiramu manomwe emvura
Vamwe vanozosara kumuka ndatove pasvinga rechishanu

Kubva zvaenda baba namai
Hupenyu hwacho kwangove kusundagomo
Sisi Keresenziya vakaroodzwa ruchi rusvava
Babamunini Francis vakadya danga
Chikoro changu chikava kurava iwo madhongi nemombe

Kubva zvaenda baba namai
Mushandi wemombe basa rakatopera
Ndinombeya nekunonaya miromo yakangoti papata
Pandinodzoka ndoti ndipindewo mune vamwe ndidziirwe;
Unonzwa zvonzi, “wadii kungozogara kamwe, mvura hamuna?”

Zuro ndakazhakwa senyoka yapinda mumba
Ndadya kwaMai Chigodora.
Dai vachizondipawo zvandinogutazve!
Zvino iyo svosvamoyo sadza remurwere iyoyi?
Bva chimboitai, asi muzive Mwari hanwe tumbwa.