Skip to content
Home » Poetry » Issue 4 » Chithamuzi

Chithamuzi

We dlakela lwendlini!
Ungumkhunkuli,
Ichithamuzi,
Ichithagazi,
Uyayicitha njalo inotho.
Unine lentokoz’ egumeni.
Kukhwezelwa nguwe nkanindini,
Uyisinti somentshis’ umatshis’ igusu.

Imali yokudla kwengane siginywa yisibhedlela.
UsekaZenzo sokungani likhiwa,
Wamhluba ngamanz’ abilayo.
UnakaZenzo sehawula nge-plaster esibhedlela,
Wamdacaza ngompini wekhub’ esandleni.
UZenzo uhanqwe ngamadokotela,
Walibhidliz’ ikhanda selinjengejodo,
Wamdacabula ngesitin’ ekhanda.
Esikolo bamelele,
Bathi seyeqiwe ngumhloliso.

Dlakela kawulasihelo,
Dlakela kawulanembeza.
Khuzeka Mthwakazi udlakela kalusizi!