Skip to content
Home » Poetry » Issue 4 » UBambolwami

UBambolwami

Waze wangenza,
Waze wangenza Bambolwami,
Sengiyathe,
Inkani mfi satshongololo!
Suphenduk’ isinanakazan’ esingaziwayo!
Sengiyancenge!
Wena wathi inkomo ingazala umuntu,
Uthando luphelile MaNkala,
We! Kutheni Bambolwami sithandwa sami.

Atsh’ aphela du amathe,
Usuyitheth’ eyami,
Wayinik ’izinja ezasezikade zacin’ okuyethunjini,
Zathi zimbiwe ngulinda
Zayidabudabula,
Zayivuthuza!
Zayidlithiza!
Zalala ngesibomvu,
Wayephula inhliziyo Bambolwami ngithembile.

Ngazithela phakathi kwazo libalele,

Ngezw’ amathumb’ etshilana,
Ngezw’ umqand’ ungibamba,
Zageleza zodwa samful’ uGwayi,
Imibuz’ izenzel’ umathanda laph’ekhanda.
We Bambolwami!
Kutheni uz’ ungilahlis’ okwenyongo yenyathi?

Ngaphenduk’ isibhonda sentombazana,
Phel’ ubuyimi bami bakhiwa nguwe,
Esikolweni ngabon’ uthuli lodwa,
Ngoba wawungumkhuthazi lombalisi wami,
Ukudla kwal’ ukungena,
Ngacaka ngaba lugodo,
Ubuthongo bon’ asikhulumi,
Batshaya phansi njengomswenya,
Ngingathi ngiyabuqutha,
Ngivele ngibone wen’ emaphutshweni,
Wangenza Bambolwami!

Ezibhenywayo ngangizikhipha ngamakhala langendlebe,
Utshwala ngibuhlohlela nsukuzonke,
Ngidakwa ngizilahlele kwabesilisa,
Ngaze ngay’ emacansini ngisamncane,

Bahamb’ ubuntombi bami, Bambolwami,
Ngalahlekelwa nguwe,
Ngalahlekelwa yikho konke,
Ngempela UBUTHANDIWE Bambolwami.

Kodwa phel’unxiwa luka Ha! Alwakhiwa,
Ngadl’ ubuchopho okwesikhathi eside,
Ngazithola sengitshaye phansi ngawo womabili,
Ngazembul’ amakhwapha kophezulu,
Zehla njalo,
Ngazam’ ukwamukela,
Loba kwakungakholeki,
Ukuth’ uhambile Bambolwami.
Okungapheliyo kuyahlola,
Lez’ ithenjana,
Ahlum’ amaluba,
Ngayiqala kakutsh’ eyami,
Ngazithanda mina kuqala,
Ngasebenza gadalala
Ngayithola lam’ eyesono,
Ngazigcina ngaba licitsha langa,
Elizimeley’ elenelisa lokutshayela,
Ngaba yinduk’ etshiwo ngabadala,

Eganyulw’ ezizweni.

Ithemba labeleth’ eliny’ ithemba,
Impumelelo yahlasela,
Okokugez’ izandla ngempil’ engeyami,
Kwaba yint’ ezilayo,
USomandla wathi,
“Ithemba lokukhany’ ekupheleni,
Lizahlala likhona,”
Lamhlanj’ uBambolwami, sekuyimi,
Ngiziqheny’ okwamagama,
Ngempel’ akulahlwa mbeleko ngokufelwa.