Skip to content
Home » Poetry » Issue 5 » Cheziya

Cheziya

Vamwe unovapa zvinoyerera sehova,
Ini zvangu zvichinge dova.
Pamwe dzangu mhodzi dzichaitawo maruva,
Pamwe ndichange ndave muguva.

Hauna hanya neyangu nyota,
Asi rangu ziya wakasveta!
Mhodzi dzerangu simba uchimedza.

Ndakangotarisira munana,
Kunyangwe shuviro dzoita chamukamhina.
Ndichakaruma rundebvu,
Kunyangwe shungu dzava madandabvu.

Pamwe uchandipawo makunha, kana makavhu.
Nhaka yangu iri mauri, iwe ivhu.