Skip to content
Home » Poetry » Issue 5 » Zvogona kudero!

Zvogona kudero!

Zvogona kudero tichiterera muviri nerushambwa rwenzendo huru,
Kuyeredza misodzi pasina domwe zvaro rinoeredza mumatama.
Kutsvuka maziso pasina hutsi kana chin’ai chatosvoro mboni,
Zvogona kungomuka zvakarereka kunge zhira yeBoterekwa
yaunofamba uchinyahwaira sechembere.

Unogona kumuka wakabata nyika nezwi rechenjedzo wakabuda murushambwa
Kuita mhanza mambure wabika huchi nehupfu muruvanze maMatonjeni,
Kurota wakabata jenya ugomuka wakarara pagomo repfuma zhinji yendarama
Kurota uripakati kati pesango uchivhima Nyati asi uchimuka wakabata nyanga yeNzou

Hezvoka ndini uyo ndiine tarisiro asiko rwunongova rwendo rwepfungwa,
Ndiniwo ndine yeuchidzo asi ndakatandavara mubako rangu pakati pedhorobha
Ndinogwesha kubva pano ndichienda apo, kuita segwereveshe ndirimunhu zvangu
Kuita sembongoro mumaziso evanhu ndichifema saiwo vana vamusiki
Asi pamwe zvinogona kuita sekuda kwerotso yezuva inouya ichindivariadza ini zvangu Wadyei.