Skip to content
Home » Poetry » Issue 3 » Woza Friday

Woza Friday

UMvulo angifuni lawukuwubona,
Zonke lezi insuk’ angizifuni.
Ungangitshela ngaz’ angilaleli.
Ngifun’ ulweSihlanu du!
Ngiyebon’ abantwana bami.

Emsebenzin’ akusebenzeki,
Ufolomani laye kahlalisekanga.
Izikhwama zipakitshw’ ekuseni,
Indlela sikhangel’ ezidlulayo.
Phela lamuhla ngolweSihlanu.

Ungangibuz’ imali yakho
Ngob’ eyakh’ angilayo ngileyami,
Eyokuyajabula labangan’ bami.
Lamuhla ngolweSihlanu.

Osebenzay’ uthanda lolusuku,
Ofundayo laye ngokufanayo.
Amadin’ eviki siphumule,
Mpelaviki sizavuka silele,
Abaqatshi lababalisi basixolele.

Aluba kuya ngami,
Aluba kuhlala kungolweSihlanu,
Esikhwameni kugcwele kuchitheka,
Amataful’ amambodlela kusenyanyeka.
Imal’ idliwa sengath’ akulakusasa,
Namuhla lilanga lenjabulo.
Ungangibuzi ngoMvulo,
Ungangikhumbuzi ngomsebenzi.

Abegolide bagebhile,
Abasebenzay’ ebhanga bangenile.
Ongelay’ ethengayo,
Lolusuk’ ayisilo lwakhe.
Siniken’ ithuba sijabule,
Siphumul’ amadino,
UlweSihlanu soluchitha labangane.

Nswelaboya suka lapha!
Eyam’ imali ayisiyakho,
Ngiyisebenz’ iviki yonke,
Wen’ uhlezi nsukuzonke.
Sucathamel’ abamsulwa
Ngentamo ubakhama.

Izibhedlela ziyaphithizela,
Amapholis’ ayagijima,
Ezomlilo ngizizwile,
Injabul’ ibuye lokufa.
May’ ongaqaphile
Kumtheth’ ukufa!
UlweSihlanu lwenjabulo,
Abanye lubaqumele impilo.
Nkosi ngigcine mina,
Ngibon’ elakusasa.