Skip to content
Home » Poetry » Issue 4 » Bekumnandi Kunjeya

Bekumnandi Kunjeya

Nhlo! Ungihlab’ ungithinte kwamancane,
Keketshu! UngezikaMagebhula,
Futhuthu! Yyafukuzela Mafukufuku,
Vithikazi likaMthwakazi,
Ganukaz’ ubutshelez’ okomhlwazi,
Tofo-tofo uyint’ ebuntofontofo,
Bunandi kath’ unje?

Woza, sondela.
Ungesabi sondela,
Duze nje lapha kwami,
Mbuk’ ungaphambuki,
Akungihlab’ ungazimboz’ inhlamvana,
Mina ngedwa ngiyayaz’ imfihlo,
Yona mfihlo yothando lwethu,
Nansiya qotshotsho ejikweni!
Ipheth’ iphuhluz’ umathanda,
Ekhunjini lomoya wami,
Iyavayim’ ibindana lemthambo yothando,
Bekumnandi kunjeya ntandokazi.

Bobothek’ uvez’ izixhenxe zomhlathi wesokunxele,
Nginje nje ngothando ngiganxele,
Batshele bonke basidedele,
Ithuba ngeleth’ asithandelane,
Ngothandothando asithandane,
Sibemnen’ okwamajubantende,
Akube mnandi kunjeya we Thandiwe ntandokazi.