Skip to content

Yakuumbwa nerudo
Ikazadzwa nechipo chokututsira,
Kuzara kusvika pakuyerera
Semisodzi yeshungu inoyerera semuto
Kutakura chikomborero chashe chedenga
Musana kukokonyara, nekushonyoroka
Vimbiso yekushinga
Pundutso yeshoko rinonyaradza
Yekukunda
Yekufunda, kukufadzai

Makatsemukira ini,
Zvairema,
Masango ari matema
Makapfugama
Mukandipira kudenga
Mukasarudza kutsemukira ini
Mukabikirwa pachoto chekundichengeta
Chekurayira
Chekuitira ini
Ndive hari semi

Imba yerudo
Musha wevanonyaradzwa
Imba yokutungamira
Chokwadi ndinokutendai nei
Nezvese zvamakandiitira?
Chero mhiri,
Muviri wenyu unotumira rudo musha wekuzorodza pfungwa
Dzakashungurudzwa pachoto chehupenyu
Kupfurikidza nekuzadzikisa makasarudza
Kutsemukira ini
Ndive musha semi
Wevanonyaradzwa
Hari yangu
Ndokunamai nei
Muve mutsva?
Dai, mhinduro yeminamato yaisvika
Makamuka kubva mukufa