Skip to content
Home » Poetry » Issue 3 » Namhla Ngolwesihlanu!

Namhla Ngolwesihlanu!

Yimpelaviki namhlanje madoda.
Ilanga seliphume lacaca,
Licacis’ ukuthi namhla ngolweSihlanu.
Abafana sebelungel’ ukuhlangan’ emakhonen’ ekasi,
Abathand’ ukubheja bazodlala amakhasi.
Yilo phel’ usuku lweziphithiphithi komncane lomdala!
OCandice lokuy’ esikol’ abasafuni,
Emsebenzin’ abadala sebeyiziguli,
Amawofis’ amaneng’ azasal’ engelamuntu,
Ayavalwa lesikhathi singakatshayi.
Amambodlel’ aseduzane labafun’ ukunatha,
Osisi balungis’ inwele bageze bazicecise,
Namhla ngolweSihlanu.

OMlungisi ama-speaker asekhitshelwe phandle,
Sokukhitshwe lomthandazo wokuth’ iZESA ingabavaleli phandle,
Abantwana besikolo baphethwe yinjabulo,
Yil’ ilang’ abangatshelwa khona ngesikhathi sokulala.
Leli lilanga lethu sonke,
Leli lilanga elibusisiweyo,
Ngoba lamaSabatha ayaqala indima yokukhuleka,
Thina sithi Woza Friday!
Woza Mpelaviki!