Skip to content
Home » Poetry » Issue 4 » Yakazonayawo

Yakazonayawo

Hwakanga hwenge tuvarungudunhu,
Hwasvava,
Hwonzwisa tsitsi.
Rakanga raomarara,
Renge mwoyo waFarao,
Risisatsikike.
Raigosimuka,
Nehasha richitosvora,
Asi kwakazonayawo,
Hwakazosvibira,
Ihwo huswa
Nairo purazi rwaToringo rwakapfavirira,
Guruva raisimuka rakadzikamiswa.
Nevaifinyamira zuva richivanyemwererera,
Takazoona vonyemwerera zvino,
Vofefeterwa,
Denga parakaturuka,
Kuti inayewo.
Takabva taziva kuti
NaSaru
Anogarodemba-demba,
Achafarawo,
Yanayawo kwake!