Skip to content
Home » Poetry » Issue 3 » Tarisira zvinogona kuitika

Tarisira zvinogona kuitika

Madziyamushana ndichisvika
Pamusasa wasekuru pavairuka tswanda
Ndakagara pachibwe ndokusvitsa mavoko
Takabvunzana dzenyama vakandidavira
Vaingochema naizvo zvikotamo
Vachiti zvavakura zvinodzimba zvinowanda
Asi vaiva nedama ravaida kunditambidza
Ndikati ndimi makandiudza hadzirimi
Chadzo kunzwa zvinorebwa

Zvikanzi, “muzuku zvaunovona,
Kana wamurovora agara pamukova,
Chirega kufunga kuti ndewako wega.
Anogona kuve noumwe anokwenya pausingasvitsi ruvoko.
Zvouriwe wozonyangarira kutsvaka ngozi
Sokunge unogona kumupedza kudya uri wega.
Usafunga kuti vanoimba vachibva kudoro chivindi,
Itsuri yekuyambira vangava vari pachiveso
Kuti chizuzai zvose mumanemane zvenyu mubude muende.
Kana navo vanga vasati vapedza vanotukwa.”

‘Chinguri wauya wanga uchiti chiveso ndechako!
Chiredzo chinoradzirwa ndechemuramba
Gwaya rinohwikwa pakuda kudya hwezvero
Iwe chawanga uchanonokera chii?
Hezvo wasiira ndima pazhira!
Yozopedziswa nevene vasvika.’

“Chokuita hapana gomba ware ware robuda.
Ndiko kurarama kwedu uku muzukuru.
Hakuna anonzi ipfambi mumana.
Zvichida namo imvura haigoni kunamira,
Kunouya vane muto mukobvu unonamira,
Vanofura dzibwa gobvu
Kwete rusiririka.
Imba igozara nevanochemera bota.
Ko rakamboita mwana here gomba!
Sakai mwana asingaroverwi paruzhinji.
Zvauna vanukuna kudai, dana varaire vana.
Ndiko kugarisana manake muzukuru.
Iye mukadzi haakwidzwi mbama,
Unozviparira navanukuna wagadzwa dare.
Vanokuzvambaradza wakatsivama,
Ugonzi ripa marwadzo awakonza kumukadzi.
Pfuma igopera kusara danga rava rake.
Ndangoti ndikupe iri damba muzukuru wangu.
Ukaridya zvinogona kuitika newe hauchenami,
Kana nemisodzi haudonhedzi.
Unogara uchifara uchiziva newe ugazviita,
Kuwaranyura mumba momuvakidzani asara kundari wanzwa zwi kuimba.
Ndiko kutambidzana musengwa wekuumba n’umba.
Vamwe vanoita upenzi kunozvitsvakira choto chepiri.
Hazvinzwarwo kuvanda nhangaruvanze.
Unotoita zvokukumbira unobvumidzwa.
Kuvanda zvinenge wode kutiza chiveso.
Ukauya nezano rechoto chepiri vanomboramba-ramba,
Vachiziva zvawo kuti vanoda kuona iwe watsunga here!
Kana watsunga mbuya navatete vanoinhadzirisa,
Musha ukapfuta zviviri pasina matukano.
Chinodiwa kutevedza gwara,
Kwete zvekunzvengana mubani risina negwenzi rose.
Unoti vanotadza kukubata here muzukuru?
Vanoziva nezuvarekutanga rawapoya chiveso,
Kusataura usati kwavo kupata,
Kutoti havadi mataka nokuti vanoziva zvinogona kuitika.
Hazvishaisi hope izvi muzukuru,
Vata uchiziva ganda iguru hariperi kuvedzengwa.
Ijekausiye vamwe vachichekavo,
Ndihwo upenyu hwedu mumana.
Hazvitutumadzisi kuti ndiwe unopedza nyota pamuvakidzani,
Kuzvirova dundundu unogadzwa demo mumusoro.
Kana waponarwedemo, dare rashe harikupotsi.
Zvinogona kuitika zvizhinji ufunge!
Usazonetseka kana zvaitika kwauri.
Maiguru vati vanzwa nenyota vanoda mukombe wemvura,
Vape vamwire vawa nekuzorora.
Ndizvoka zvakavaunza mudzinza,
Kugara vakafara vachiziva vane vazhinji,
Chero kwavatarisa vanomwira mvura.

“Chirega ndimboveza mupini wangu muzukuru
Denga zvaradai kusima munakamwe wotona
Ukasvika mipini isina kupera ndingashaya kukavira mbeu
Zhara inozoda here kumukweguru seni!”

Takaparadzana neni ndonanga kwangu kumukova
Nanhasi ndinoimba ndichiinda kumba
Ndinoregerei kuimba kuzivisa vari mberi
Kuti vazive ndouya, ndasvika ndogamhwa nenyemwerero
Kudya ndogadzikirwa zvangu mukufara
Pasina anofungira umwe

Also by this poet: