Skip to content
Home » Poetry » Issue 4 » Mvura naya naya tirhle mapudzi

Mvura naya naya tirhle mapudzi

Hali -li-li-li-lili, riye riye riye hekani waro
Yagonaya tirimuka, pasi panga pava nenyota
Taurai zvenyu mai mwana
Chero netsime rino handiti ranga ropwa
Taizoraramirepi nhaimi!
Kko iwo mapuruvuru nemakakanje?

Wotondipawo zvimbeu zveruninga zvesahwira
Zvangu ndakapedza ndichibikira iye Rameki
Ndichiti pamwe angaita zvimatama
Zvaanga opedzwa negwirikwiti

Usatya zvako ndinokupawo bvukutawo
Ko ndanzwa kuti kwaita muto kwaMai Chigwaza
Dhonza ravo riya ndinoreva Charuveki
Rakagomberwa.
Aa! Musandiudza?
Manje vacharima nei?
Zvokwadi haraimbokona naiwo mufushwa webundo wanga wasara uyu

Ko iko kudare kwakazonzi kudiiko?
Ndinoreva nyaya yaNgarize nemukadzi wemunhu
Akaripiswa mombe shanu nembudzi nhatu dzedare
Asi naiyewo anofarisa, kujuruja majuru nenhengo chaiko
Zvakaoma mai mwana, mazvokuda aya
Iye aidengezera mukoko une nyuchi aitemba chii?
Mukadzi wemunhu idindimutibvu, nhopi yakapora pamusoro asi pasi ichipisa zvekusvotora.

Nyaya hadziperi mai mwana, tozotaura
Ko mvura yacho zvainoita seyakabvongodzeka
Bva totombokupa heduzve tichikurukura
Zvana zvekwaniko zvinoimba “mvura naya naya tirhle mapudzi”?

Also by this poet: